Білім бағдарламалары 2020 ж.

6v01701-shetel-tili-eki-shet-tili

6v01703-aza-tili-zh-ne-debieti-p-ni-m-alimi

6v04101-ekonomika-kaz

6v04102-arzhy

6v04103-esep-zh-ne-audit-1

6v04104-menedzhment

6v04203-y-tanu

6v06101-informatika-kaz

6v06152-a-paratty-zh-jeler

6v06153-esepteu-tehnikasy-zh-ne-ba-darlamaly-amtamasyz-etu

6v06201-radiotehnika-elektronika-zh-ne-telekommunikaciyalar

6v07101-avtomattandyru-zh-ne-bas-aru

6v07102-himiyaly-inzheneriya-zh-ne-procester

6v07103-elektroenergetika

6v07201-m-naj-gaz-isi

6v07301-rylys

6v07501-standarttau-zh-ne-sertifikattau